Leverings- en betalingsvoorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Hierna treft u de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan van Auxilium Support (AS)  gevestigd te Zwolle.

1. Algemeen

 • De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AS is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever AS voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden- rechthebbenden.
 • AS is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

2. Contractspartijen, opdracht

 • De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever.  In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan AS toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De opdrachtnemer is AS. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer aan AS verbonden personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 • AS geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. AS is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.
 • Alle offertes van AS zijn vrijblijvend. De opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door AS.
 • De opdracht omvat al hetgeen tussen AS en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 • De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg  met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.
 • AS neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar  beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de  geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands  Instituut van Psychologen. Nimmer wordt ingestaan voor het  bereiken van een (goed) resultaat.
 • De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie  aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de  opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de  betrouwbaarheid van de door hem aan AS verstrekte gegevens  en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van  de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is  overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.
 • De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van  hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door AS  ontworpen gegevensbestand. AS zal daarbij handelen conform  een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen  met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de  opdracht.

3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

 • De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet  duidelijk is, duurt de opdracht totdat AS heeft bericht dat de  opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien  dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te  stemmen.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de  overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet  bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele  overschrijding daarvan brengt AS niet in verzuim.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht  kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de  aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit  voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien  de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de  kostenvergoedingen beïnvloedt, zal AS dit de opdrachtgever zo  spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de  opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de  opdrachtgever, zal AS de noodzakelijke aanpassingen  aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.  Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een  aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
 • De opdracht kan door AS – zonder opzegtermijn – worden  opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd  conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later  overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
 • De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen,  doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand  bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer,  c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee  maanden.
 • Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan AS de  overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro  rata gelijk is aan de vergoeding die aan AS verschuldigd is over de  periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft  geduurd, ongeacht of door AS gedurende de opzegtermijn  minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
 • AS is bevoegd om in plaats van de hierboven onder f. genoemde  vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel  in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de  vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een  normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van AS, nog  zouden zijn verricht.
 • Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met  elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q.  knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.
 • Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance  van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht  terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige  opzegtermijn.
 • Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te  ontbinden als volgens de wet.

4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever

 • AS is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de  opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken.  Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis  stellen.
 • Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het  is AS toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • AS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of  voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
 • De  opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht  wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met AS.

5. Facturering en betaling

 • Indien en voorzover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is  overeengekomen, is de opdrachtgever de (bij AS) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.
 • AS is gerechtigd om in twee of drie termijnen als volgt te factureren, uitgaande van de door haar geraamde duur van de  opdracht en hoogte van de vergoeding: 50% bij aanvaarding van de  opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing  c.q. beëindiging van de opdracht; 33% halverwege de duur van de  opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing  c.q. beëindiging van de opdracht.
 • Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door  de opdrachtgever.
 • De door AS na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht  eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen,  separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis.
 • Bij de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de  normale secretariaatskosten inbegrepen, doch niet de reis- en verblijfkosten, evenmin als de kosten verbonden aan het gebruik van grote hoeveelheden documenten en dergelijke.
 • Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief  omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn.  Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de  vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever  alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting  verschuldigd.
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte  daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij AS  schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na  factuurdatum.
 • Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de  opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van  rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over  het volledige factuurbedrag. Indien AS incassomaatregelen moet  nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de  opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten  verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en)  met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

6. Annulering

 • Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en) zoals aangegeven in de offerte van AS.

7. Aansprakelijkheid

 • Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is  AS slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd  het overigens in dit artikel bepaalde). AS is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
 • Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een  gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van AS dan zal  die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen  waarop de verzekeraar van de door AS afgesloten  aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 • Voor schade doordat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2 onder h. is de opdrachtgever aansprakelijk en niet AS. AS is evenmin  aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van  ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht  gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of  andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.

8. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 • Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die AS bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij AS en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AS is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever AS voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden- rechthebbenden.
 • AS is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en AS is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de woonplaats van AS zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij AS er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.